Технічна рада

Технічна рада Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів створена відповідно до Положення про Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів і діє з 2007 року, як консультаційно-дорадчий орган для вирішення питань управління водними ресурсами на територіях Харківської, Донецької та Луганської областей.

На виконання доручення Державного агентства водних ресурсів з метою забезпечення здійснення комплексної науково обґрунтованої технічної політики у водному господарстві й меліорації земель згідно з напрямками діяльності Сіверсько-Донецького БУВР, спрямованої на впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки та передового досвіду для забезпечення підвищення ефективності робіт з вирішення проблем раціонального використання та відтворення водних ресурсів, у 2016 році у відповідності до примірного положення Держводагентства України, розроблено та затверджено наказом Сіверсько-Донецького БУВР від 04.04.2016 № 27 нову редакцію Положення про технічну раду (див. нижче). У зв'язку зі змінами в особовому складі працівників басейнового управління наказом Сіверсько-Донецького БУВР від 08.01.2019 № 6 затверджено оновлений персональний склад технічної ради (завантажити).

Технічна рада у своїй діяльності керується:

 • Конституцією та Законами України;
 • актами Президента України;
 • нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України;
 • нормативно-правовими актами Державного агентства водних ресурсів України;
 • Положенням про Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів;
 • Положенням про технічну раду Сіверсько-Донецького БУВР.

Головним завданням технічної ради є: здійснення комплексної науково обґрунтованої технічної політики у водному господарстві й меліорації земель згідно з напрямками діяльності Сіверсько-Донецького БУВР, спрямованої на впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки та передового досвіду для забезпечення підвищення ефективності робіт з проектування та будівництва об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу і надійності їх експлуатації, вирішення проблем раціонального використання та відтворення водних ресурсів.

Технічна рада на своїх засіданнях розглядає актуальні наукові, технічні та екологічні питання щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, охорони й відтворення поверхневих водних об’єктів, підтримання у належному технічному стані об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Технічна рада складається зі спеціалістів Сіверсько-Донецького БУВР та керівників його структурних підрозділів, а також залучених до неї представників проектних організацій та наукових установ, головою технічної ради є начальник Сіверсько-Донецького БУВР.

Для вирішення питань, які потребують наукової підтримки, до складу технічної ради Сіверсько-Донецького БУВР включені представники інституту водних проблем і меліорації.

Засідання технічної ради проводиться згідно плану роботи, який складається на початку року, погоджується із заступником голови технічної ради та затверджується головою технічної ради.

Із часу створення технічної ради проведено 106 засідань, рішення яких прийнято до виконання, в тому числі: у 2007 р. – 7 засідань; у 2008 р. – 10 засідань; у 2009 р. – 6 засідань; у 2010 р. – 5 засідань; у 2011 р. – 6 засідань; у 2012 р. – 6 засідань; у 2013 р. – 7 засідань; у 2014 р. – 6 засідань; у 2015 р. – 6 засідань; у 2016 р. – 13 засідань; у 2017 р. – 9 засідань; у 2018 р. – 6 засідань, у 2019 р. – 9 засідань, у 2020 р. – 10 засідань (02.01, 09.01, 14.01, 03.02, 10.02, 24.03, 28.04, 14.05, 12.06, 11.11).

________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Сіверсько-Донецького
БУВР № 27 від 04.04.2016

ПОЛОЖЕННЯ
про технічну раду Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів


 1. Технічна рада Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (далі – технічна рада) утворена відповідно до Положення про Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів (далі – Сіверсько-Донецьке БУВР) і є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при Сіверсько-Донецькому БУВР.
 2. У своїй діяльності технічна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України і Держводагентства України та цим Положенням.
 3. Головним завданням технічної ради є здійснення комплексної науково обґрунтованої технічної політики у водному господарстві згідно з напрямами діяльності Сіверсько-Донецького БУВР, спрямованої на впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки та передового досвіду для вирішення проблем раціонального використання та відтворення водних ресурсів.
 4. Персональний склад технічної ради затверджуються наказом начальника Сіверсько-Донецького БУВР.
 5. Технічна рада складається із керівників та спеціалістів Сіверсько-Донецького БУВР, керівників структурних підрозділів, а також залучених до неї представників проектних організацій та наукових установ.
 6. Головою технічної ради є начальник Сіверсько-Донецького БУВР.
 7. Технічна рада має право:
  • отримувати в установленому порядку від водогосподарських організацій, підприємств та установ інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
  • залучати (у встановленому порядку) до роботи працівників водогосподарського комплексу, вчених і фахівців (за згодою) з питань, що розглядаються;
  • брати участь у підготовці матеріалів з питань, що належать до її компетенції, до конференцій, нарад тощо.
 8. Технічна рада на своїх засіданнях розглядає актуальні питання з підвищення ефективності управління водними ресурсами, функціонування водогосподарського комплексу, розвитку водного господарства, охорони та відтворення поверхневих водних ресурсів, а саме:
  • опрацювання нормативних документів в сфері управління водними ресурсами та запровадження їх в діяльність;
  • опрацювання матеріалів від територіального органу Держводагентства у Донецькій, Луганській і Харківській областях з питань, що належать до компетенції басейнового управління;
  • виконання функцій замовника: підготовка технічних завдань, прийняття актів та звітів про виконані роботи, тощо;
  • техніко-економічні обґрунтування інвестицій, схеми комплексного використання водних і земельних ресурсів, охорони та відтворення водних ресурсів, запобігання шкідливій дії вод (паводки, підтоплення, ерозія, засолення, заболочування та інше);
  • пропозиції щодо підвищення науково-технічного рівня проектних рішень з залученням наукових експертів;
  • проекти будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об'єктів;
  • рекомендації щодо впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань вирішення проблем водогосподарського комплексу;
  • інші актуальні технічні та екологічні питання.
 9. Технічна рада проводить свою діяльність згідно з планами, які затверджуються головою технічної ради. У плані визначається особовий склад запрошених з кожного питання із зазначенням їх посади. За рішенням голови технічної ради проводяться позачергові засідання технічної ради.
 10. Засідання та рішення технічної ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів.
 11. За дорученням голови технічної ради головувати на її засіданні може заступник голови технічної ради.
 12. Рішення технічної ради приймаються більшістю голосів і оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем технічної ради. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.
 13. Голова технічної ради:
  • здійснює керівництво технічної ради;
  • підписує або затверджує протоколи засідань технічної ради;
  • затверджує річні плани роботи технічної ради.
 14. Секретар технічної ради:
  • складає проекти планів роботи технічної ради;
  • здійснює організаційне забезпечення засідання технічної ради;
  • веде протокол засідання технічної ради;
  • оформлює та підписує протоколи засідань технічної ради;
  • здійснює контроль за виконанням рішень технічної ради.
 15. Члени технічної ради:
  • беруть участь у роботі технічної ради і мають право голосу;
  • розглядають матеріали з питань, що винесені на засідання технічної ради, і вносять пропозиції щодо проекту рішення.
 16. Матеріали до засідань технічної ради (довідки, проекти рішень, демонстраційні матеріали) готуються відділами басейнового управління за напрямами, відповідно до порядку денного.
 17. У разі необхідності до участі у роботі з підготовки матеріалів залучаються висококваліфіковані експерти.
 18. Організаційне та технічне забезпечення діяльності технічної ради здійснюється відділами басейнового управління за напрямами.

Поділитися: