Колегія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Сіверсько-Донецького БУВР
21.05.2012 № 97

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів
Загальні положення

 1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (далі – Сіверсько-Донецьке БУВР).
 2. Колегія Сіверсько-Донецького БУВР є постійно діючим консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності водогосподарської галузі на території Харківської, Донецької та Луганської областей.
 3. У своїй роботі колегія Сіверсько-Донецького БУВР керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами і дорученнями Голови Держводагентства, розпорядженнями облдержадміністрацій в Харківській, Донецькій та Луганській областях, Положенням про Сіверсько-Донецьке БУВР та Положенням про колегію Сіверсько-Донецького БУВР.

  Функції колегії

 4. Колегія Сіверсько-Донецького БУВР:
  1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності галузі на території басейну р.Сіверський Донець, річок Приазов’я та частки Дніпра в межах Харківської, Донецької і Луганської областей;
  2) розглядає пропозиції щодо:
  • формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства на території зони діяльності басейнового управління;
  • забезпечення співпраці з місцевими органами влади під час виконання покладених на Сіверсько-Донецьке БУВР завдань з питань управління водними ресурсами за басейновим принципом;
  3) обговорює та готує пропозиції до програм з оздоровлення басейну р.Сіверський Донець, інших державних, обласних та інших програм з питань охорони водних ресурсів, визначає шляхи їх реалізації;
  4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі Сіверсько-Донецького БУВР;
  5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Сіверсько-Донецького БУВР;
  6) розглядає результати роботи Харківського, Донецького і Луганського регіональних управлінь водних ресурсів, що підпорядковуються Сіверсько-Донецькому БУВР, у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;
  7) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Сіверсько-Донецькому БУВР та підпорядкованих підрозділах згідно з Положенням;
  8) аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційної роботи та виконавської дисципліни;
  9) розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та питання про нагородження працівників Сіверсько-Донецького БУВР, та підпорядкованих йому підрозділів;
  10) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Сіверсько-Донецьке БУВР.

  Склад колегії
 5. До складу колегії Сіверсько-Донецького БУВР входять:
  начальник басейнового управління – голова колегії, заступники начальника, начальники Харківського, Донецького і Луганського регіональних управлінь водних ресурсів, керівники відділів та служб басейнового управління, голова профспілкового комітету, а також керівники обласних управлінь водних ресурсів в Харківській, Донецькій та Луганській областях (за згодою).
 6. Кількісний та персональний склад колегії басейнового управління визначається начальником управління.

  Організація роботи колегії

 7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться один раз у квартал. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії з внесенням змін до цього положення.
  У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями місцевих органів влади (за згодою).
 8. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, необхідні до розгляду, строки подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовні дати проведення засідань колегії.
 9. Затверджений план засідань колегії розсилається її членам не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.
 10. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.
 11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
 12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
 13. На розгляд колегії подаються:
  • проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
  • довідкові матеріали з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
  • проект рішення колегії;
  • список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
 14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.
 15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
 16. Керівники відділів та служб басейнового управління, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують роботу з іншими структурними підрозділами, а також організаціями, які залучені до розроблення необхідних матеріалів.

  Порядок проведення засідання колегії

 17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – виконувач обов’язків начальника басейнового управління.
 18. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
 19. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
  Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
 20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються її членами шляхом голосування.
 21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
  Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
 22. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
 23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
 24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
  За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
  Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні і враховується під час голосування.
 25. У разі проведення спільних засідань колегії басейнового управління з колегіями місцевих органів влади приймаються спільні рішення.
 26. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомки, звукозапису тощо.
 27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом тижня (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів басейнового управління та з регіональними управліннями та подає на розгляд голови колегії.
 28. Рішення колегії затверджуються наказом начальника басейнового управління.
  У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник басейнового управління водних ресурсів затверджує своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, керівництву Держводагентства. Члени колегії також мають право повідомити свою думку керівництву Держводагентства. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Головою Держводагентства та його заступниками.
  Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
 29. Рішення колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.
  Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем колегії, який веде протокол.
 30. Рішення колегії доводяться до її членів, начальників Харківського, Донецького і Луганського регіональних управлінь, відділів і служб басейнового управління в частині, що їх стосується.
 31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Сіверсько-Донецького БУВР забезпечує її секретар, визначений головою колегії.
 32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.
 33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється басейновим управлінням.

  Контроль за виконанням рішень колегії

 34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює її голова.
 35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

   

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Сіверсько-Донецького БУВР
від 25.07.2017 № 77

С К Л А Д
колегії Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

Трофанчук Сергій Іванович, начальник Сіверсько-Донецького БУВР – голова колегії;
Антоненко Віктор Єгорович, заступник начальника Сіверсько-Донецького БУВР;
Білоцерківська Наталія Олексіївна, заступник начальника Сіверсько-Донецького БУВР;
Ткачова Людмила Володимирівна, головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Сіверсько-Донецького БУВР;
Жук Віталій Миколайович, начальник Харківського РУВР;
Борщевська Галина Корніївна, в.о. начальника Луганського РУВР;
Баюш Віктор Григорович, начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;
Врагова Олена Анатоліївна, начальник відділу використання водних ресурсів;
Сидоренко Ірина Володимирівна, начальник відділу водних об'єктів і моніторингу вод;
Бондар Вікторія Сергіївна, начальник відділу економіки;
Лоткова Олена Валентинівна, начальник басейнової лабораторії моніторингу вод;
Бєлова Наталія Олександрівна, провідний інженер з підготовки кадрів – голова профкому Сіверсько-Донецького БУВР;
Харченко Дмитро Євгенович, провідний інженер з охорони праці;
Єременко Любов Іванівна, провідний інженер з діловодства та контролю – секретар колегії;

Музиченко Олена Ігорівна, завідувач сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях Держводагентства (за згодою);
Димитрієв Андрій Опанасович, начальник Харківського обласного управління водних ресурсів (за згодою);
Мітницький Юрій Володимирович, начальник Донецького обласного управління водних ресурсів (за згодою);
Манжола Олександр Сергійович, в.о. начальника Луганського обласного управління водних ресурсів (за згодою).

   

ПЛАН
проведення засідань колегії Сіверсько-Донецького БУВР

    на I півріччя 2018 року (завантажити)